Search
Close this search box.
Inhoud bewerken

Je kunt ten alle tijden vrijblijvend contact met ons opnemen.

Copyright © 2024 LGB Rental

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘LGB Rental’  verstaan: LGB Rental gevestigd te Kootstertille (KvK: 90809750), gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2. Onder “diensten” wordt onder meer begrepen het verlenen  van audio- , video- en belichtingsfaciliteiten ten behoeve van  radio-, televisie- en theaterproducties, alsmede concerten,  congressen, productpresentaties en evenementen, één en ander  in de ruimste zin des woords.

1.3. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan,  iedere (rechts-)persoon, die met LGB Rental een overeenkomst  heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve  deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),  rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.4. Onder “zaken” wordt in deze voorwaarden verstaan: hard en/of software en voorts al hetgeen dat voorwerp van  overeenkomst kan zijn, met inachtneming van de  bedrijfsactiviteiten van LGB Rental.

1.5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle  aanbiedingen en offertes van LGB Rental, alsmede op alle  overeenkomsten tussen LGB Rental en de wederpartij (als hierna  omschreven), op grond waarvan LGB Rental aan de wederpartij  één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer  bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht.

1.6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht  voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen LGB Rental en de wederpartij en gelden alleen voor de  desbetreffende overeenkomst. Eventuele voorwaarden van de  wederpartij worden door LGB Rental niet aanvaard, behoudens na  afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door LGB Rental.

 

ARTIKEL 2. VERHUUR 

2.1. Huurovereenkomsten worden mede geregeerd door deze  Algemene Voorwaarden, tenzij dit artikel uitdrukkelijk anders  bepaalt.

2.2. Waar in deze algemene voorwaarden, wordt gesproken over  “wederpartij” moet in het voorkomende geval mede worden  verstaan “Huurder”.

2.3. Onder “Verhuurder” wordt in dit artikel verstaan: LGB Rental.  Onder “Huurder” wordt in dit artikel verstaan: een  (rechts)persoon die apparatuur van Verhuurder huurt of  anderszins van Verhuurder ter beschikking krijgt. De Huurder is  op gelijke wijze als de in de overige artikelen genoemde  “wederpartij” onderworpen aan alle van toepassing zijnde  artikelen van de algemene voorwaarden voor levering van zaken  en diensten. Onder “Apparatuur” wordt in dit artikel verstaan:  alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio-, video- en  belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en hef- en/of  hijsmechanismen en eventueel overige zaken die Verhuurder  voor verhuur of overig gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle  bijbehorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen,  etc.

2.4. De Huurder zal de Apparatuur uitsluitend gebruiken voor het  doel waarvoor de apparatuur gefabriceerd is. De Huurder zal de  Apparatuur behandelen als een goed huisvader en zal zorg dragen  voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. Huurder zal te allen  tijde aan een door verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot  gebouwen of erven waar de Apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de Apparatuur te inspecteren.

2.5. De Huurder zal in geval van diefstal van, verlies van of schade  aan de Apparatuur, hiervan terstond (doch uiterlijk binnen 3  dagen) melding maken aan de Verhuurder met een uitgebreid  schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de Huurder in geval van  diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij  de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaats gevonden, c.q.  de vernielingsschade is aangericht, en binnen 7 dagen een kopie  van het proces-verbaal van deze aangifte aan de Verhuurder  verstrekken.

2.6. De Huurder zal geen gegevens betreffende door de  Verhuurder gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden  kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.

2.7. De Huurder zal de Apparatuur niet aan derden verhuren, in  bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen.

2.8. De Apparatuur wordt verhuurd voor de periode van  tenminste één (1) dag. De huurperiode vangt aan op de dag dat  de Apparatuur het magazijn van de Verhuurder verlaat en eindigt  op de dag dat de Apparatuur weer in het magazijn van de  verhuurder terugkomt, tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen.

2.9. Apparatuur wordt vervoerd op rekening en voor risico van de  Huurder in door de Verhuurder verstrekte verpakking.

2.10. De Huurder dient zich er van te vergewissen dat de  Apparatuur in goede conditie aan hem wordt uitgeleverd. De  Verhuurder gaat er vanuit dat de Huurder bekend is met de  werking van de Apparatuur en dat de door de Huurder bestelde  apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de Apparatuur  gehuurd wordt.

2.11. De Apparatuur moet door de Huurder bij het magazijn van  de Verhuurder worden opgehaald en daar worden teruggebracht  uiterlijk op de datum dat de overeengekomen huurperiode  eindigt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Door het  enkele feit van niet-aflevering op die datum om welke reden dan  ook, of ingeval van beschadiging aan de Apparatuur is de Huurder  in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is  vereist. De Huurder is dan, onverminderd zijn overige  verplichtingen jegens de Verhuurder, aan de Verhuurder een  schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou  moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de  overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. Het  aantal dagen dat de schade herstelling van de Apparatuur in  beslag neemt met een maximum van 10 (tien) maanden,  vermeerderd met 50%, onverminderd het recht van Verhuurder  op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. De  Huurder kan aan deze bepaling geen recht tot verlenging van de  tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen.

2.12. De Huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn  met de door de Verhuurder gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij  anders overeengekomen, dient Huurder de huurprijs contant  voor of bij de aanvang van de huurperiode te voldoen. De  Verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de Huurder te  eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen  te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van  reparatie en/of reinigen van de gehuurde Apparatuur.

2.13. De Huurder is te allen tijde volledig aansprakelijk voor het  welzijn van de aan hem of haar beschikbaar gestelde Apparatuur.  Ingeval van beschadiging, diefstal, vermissing of onzorgvuldig  gebruik van de Apparatuur is de Huurder verplicht om binnen 14 dagen tot vergoeding van de schade aan de Verhuurder over te  gaan. De schade van de Verhuurder zal dan ten minste de  vervangingswaarde van de Apparatuur betreffen. Deze schade zal  ook op de Huurder worden verhaald indien hij of zij de aan hem of haar beschikbaar gestelde Apparatuur niet binnen 10 (tien)  maanden (zoals genoemd in lid 2.11. van dit artikel). Na verloop  van deze termijn dient de Huurder het schadebedrag binnen 14  dagen aan de Verhuurder over te maken.

2.14. De Huurder is tevens verantwoordelijk voor schades  voortvloeiend uit het handelen van derden, waaronder (maar  niet beperkt tot) het gooien van vloeistoffen en opzettelijke  vernielingen.

2.15. De Verhuurder zal binnen redelijke termijn na afloop van de  huurperiode eventueel aangetroffen schade (zoals beschreven in  lid 13) kenbaar maken aan de Huurder, doch uiterlijk binnen 30 dagen.

2.16. De Huurder dient zelf zorg te dragen voor een geschikte  verzekering om zich in te dekken tegen de mogelijke risico’s  waaraan de Apparatuur van de Verhuurder wordt blootgesteld  (hieronder wordt onder meer verstaan: diefstal en vernieling).

 

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN 

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen. Aanbiedingen moeten worden beschouwd als  een uitnodiging aan de wederpartij tot het doen van een aanbod.  Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, is in aanbiedingen van LGB Rental geen montage of installatie begrepen. Tenzij anders aangegeven  zijn aanbiedingen van LGB Rental niet langer geldig dan veertien (14)  dagen, te rekenen vanaf de datum van de aanbieding.

3.2. Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens  zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo  nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts  bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details  hoeven niet te worden verstrekt.

3.3. In aanbiedingen gaat LGB Rental er van uit dat alle zaken in de  gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle  werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht.  Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en  voldoende gedetailleerd aan LGB Rental te worden opgegeven.  LGB Rental zal dan in de aanbieding expliciet vermelden of en in  hoeverre daarmee door LGB Rental rekening is gehouden.

3.4. Aanbiedingen, alsmede door LGB Rental (of in de opdracht  van LGB Rental) vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema’s,  modellen, computerprogramma’s en berekeningen zijn  eigendom van LGB Rental en mogen zonder uitdrukkelijke  schriftelijke toestemming van LGB Rental niet aan derden worden  doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

3.5. LGB Rental behoudt zich het recht voor, opdrachten en/of  bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

ARTIKEL 4. PRIJZEN 

4.1. Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van  prijswijzigingen, tenzij het tegendeel schriftelijk is  overeengekomen.

4.2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van LGB Rental: – gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum  geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en  overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige kosten – gebaseerd op levering “af bedrijf LGB Rental”

– exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, overige van  overheidswege opgelegde heffingen

– exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading en vervoer – vermeld in Euro’s. Indien vermeld in een andere valuta, worden  eventueel in het tijdvak tussen offerte en levering optredende  koerswijzigingen t.o.v. de Euro doorberekend.

4.3. Indien de in het vorige lid genoemde kostprijsfactoren een  verhoging ondergaan gedurende het tijdvak gelegen tussen de  datum der aanbieding en die der levering c.q. feitelijke ter  beschikkingstelling van het verhuurde, zal de orderprijs c.q.  verhuurprijs, met inachtneming van eventuele wettelijke  voorschriften, door LGB Rental dienovereenkomstig worden  verhoogd.

4.4. Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen is LGB Rental  bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met  aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan  voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren  gewerkt moest worden of vertraging buiten de schuld van  LGB Rental in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de  overeengekomen prijs in rekening te brengen. Ook is LGB Rental bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.

4.5. Indien de wederpartij tijdens de uitvoering van de  overeenkomst meer diensten verlangt dan wel (de) dienst(en)  voor een langere periode verlangt dan overeengekomen is en  LGB Rental in staat is aan deze wens te voldoen, zal een en ander  schriftelijk in een supplement bij de overeenkomst worden  vastgelegd. Eerst na ondertekening van het supplement zullen de  additionele diensten worden verleend. De additionele diensten  zullen in rekening worden gebracht en dienen te worden betaald  overeenkomstig het in artikel 12 bepaalde.

ARTIKEL 5. OVEREENKOMST 

5.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met  LGB Rental eerst tot stand, nadat LGB Rental een opdracht  schriftelijk heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd, dan wel door  uitvoering van de overeenkomst. Aanvaarding c.q. bevestiging  wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

5.2. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen  alsmede afspraken met en/of toezeggingen door personeel van LGB Rental  gedaan, binden LGB Rental slechts indien deze door LGB Rental  schriftelijk zijn bevestigd.

5.3. Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun  aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt  verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging  beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en  volledig weer te geven.

5.4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende  voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te beoordeling van  LGB Rental – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke  nakoming van de overeenkomst.

5.5. LGB Rental is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de  overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij  zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige  verplichtingen voldaan zal worden.

5.6. LGB Rental is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de  overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij  een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen.

5.7. Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het  begin van uitvoering van het verlenen van diensten en/of de  levering van zaken. Met inachtneming van het hierna bepaalde  zullen in geval van annulering te allen tijde alle eventueel  gemaakte voorbereidingskosten door LGB Rental aan de  wederpartij in rekening worden gebracht. Vindt annulering plaats  eerder dan 5 werkdagen vóór het begin van uitvoering van de  diensten of levering van de zaken dan is de wederpartij, naast de  in de tweede zin van dit artikel bedoelde voorbereidingskosten,  een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op  50% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Vindt annulering plaats later dan 5 werkdagen voor het begin van de uitvoering van  de diensten of de levering van de zaken dan wordt de  schadevergoeding als hiervoor bedoeld de volledig  overeengekomen vergoeding/prijs verschuldigd.

5.8. De financiële verplichtingen van LGB Rental jegens derden,  verband houdende met de geannuleerde overeenkomst, welke  door LGB Rental moeten worden nagekomen, waaronder  begrepen ingekochte of bestelde materialen en/of ingehuurde  apparatuur of technici, zullen eveneens volledig aan de  wederpartij in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6. (OP)LEVERTIJD EN (OP)LEVERING 

6.1. Onder (op)levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst  bepaalde termijn waarbinnen de zaken voor de wederpartij ter  beschikking moeten zijn of, indien diensten en/of  werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen  deze diensten en/of werkzaamheden moeten zijn verricht.

6.2. De opgave van (op)levertijden geschiedt altijd bij benadering,  tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 6.3. Een overeengekomen (op)levertijd gaat pas in nadat alle  noodzakelijke gegevens in bezit van LGB Rental zijn en de betaling,  indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is  verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde  voorschot is verstrekt.

6.4. LGB Rental is verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk  in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor  redelijke overschrijding daarvan.

6.5. Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht  LGB Rental niet tot enige vergoeding, en geeft de wederpartij niet  het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te  weigeren.

6.6. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van zaken  “af bedrijf/magazijn”.

6.7. Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde zaken  in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor de  wederpartij nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te  annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan  wel schadevergoeding te vorderen.

6.8. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking  terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te  controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen aan  LGB Rental kenbaar te worden gemaakt.

6.9. Indien ook werkzaamheden buiten het magazijn van LGB Rental zijn overeengekomen dient de wederpartij er voor zorg  te dragen dat het werk met bekwame spoed kan aanvangen,  onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor LGB Rental’s personeel en aan te voeren materialen. Voorts is  wederpartij gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zo nodig hulpwerktuigen als  hijswerktuigen en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen  dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van LGB Rental’s werk belemmeren of vertragen.

6.10. LGB Rental is bevoegd voor de realisering van een levering  derden (onderaannemers) in te schakelen.

6.11. Indien uitvoering op verzoek van de wederpartij binnen een  kortere termijn dan is overeengekomen plaatsvindt, zijn de  daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de  wederpartij. LGB Rental zal een specificatie van die kosten aan de  wederpartij doen toekomen.

 

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID 

7.1. LGB Rental is uitsluitend aansprakelijk voor directe door de  wederpartij geleden schade, welke voort zou kunnen vloeien uit  overeenkomsten tussen LGB Rental  en de wederpartij op grond  waarvan LGB Rental aan de wederpartij één of meer producten  levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde  werkzaamheden en/of diensten verricht, voor zover in deze  algemene voorwaarden bepaald.

7.2. Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden  gestelde is LGB Rental in ieder geval niet aansprakelijk voor schade  veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of  door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het  naar objectieve maatstaven geschikt is.

7.3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van  een overeenkomst tussen LGB Rental en de wederpartij op grond  waarvan LGB Rental aan de wederpartij één of meer producten  levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde  werkzaamheden en/of diensten verricht, is LGB Rental slechts  aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil  zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven  prestatie. Iedere aansprakelijkheid van LGB Rental voor enige  andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen  aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,  vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade  wegens gederfde winst.

7.4. LGB Rental is voorts in geen geval aansprakelijk voor  vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van  (op)leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde  omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen  van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de  wederpartij.

7.5. In geval van een onrechtmatige daad van LGB Rental, of van  zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor LGB Rental rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is LGB Rental slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover  ontstaan door opzet of grove schuld.

7.6. Aansprakelijkheid van LGB Rental voor schade wegens  onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid  wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.7. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op  LGB Rental enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, uit  welke hoofde dan ook is deze aansprakelijkheid te allen tijde  beperkt tot het bedrag dat door een verzekering van LGB Rental wordt uitgekeerd, dan wel het contractsbelang van de  desbetreffende overeenkomst.

7.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op  schadevergoeding is steeds, dat de wederpartij na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade  schriftelijk bij LGB Rental heeft gemeld. Elke rechtsvordering van  de wederpartij jegens LGB Rental vervalt één (1) jaar na de  beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de  overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, behoudens  het geval dat het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet  binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat  geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het  moment waarop bedoeld feit door de opdrachtgever  geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden.

7.9. De wederpartij garandeert LGB Rental dat de wederpartij  toestemming van de auteursrechthebbende(n) heeft om  onderdelen waarop auteursrecht van derden rust op te nemen in  haar product en door LGB Rental te laten vastleggen op geluid en/of beeld- en/of informatiedragers.

7.10. De wederpartij vrijwaart LGB Rental voor alle schade die  LGB Rental mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die  verband houden met de door LGB Rental geleverde zaken of  diensten, daaronder begrepen:

– aanspraken van derden, werknemers van LGB Rental daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst  schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de  wederpartij of van onveilige situaties in zijn bedrijf;

– aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van  een gebrek in door LGB Rental geleverde producten of diensten  die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of  doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen  producten of diensten van de wederpartij, tenzij de wederpartij  bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of  doorlevering als hiervoor bedoeld;

– alle vorderingen van auteursrechthebbenden, voortvloeiende  uit een handelen van LGB Rental in het kader van een opdracht van  en/of overeenkomst met de wederpartij.

ARTIKEL 8. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE  WEDERPARTIJ 

8.1. Algemeen: 

8.1.1. Door het aangaan van een overeenkomst tot verlening van  diensten verplicht de wederpartij zich alle bijkomende  voorzieningen die naar het oordeel van LGB Rental voor een vakkundig en veilig gebruik noodzakelijk zijn, waaronder  bediening, beveiliging, grondstoffen en materialen enz. van LGB Rental te betrekken en te benutten en aan LGB Rental te vergoeden.

8.1.2 De wederpartij dient te allen tijde zorg te dragen voor een  geschikte (kracht)stroom aansluiting die op redelijke afstand van  de locatie waar deze benodigd is (binnen vijfentwintig (25) meter)  gelegen is, met een capaciteit die binnen de eisen gesteld door  LGB Rental valt.

8.1.3. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van  LGB Rental is het de wederpartij niet toegestaan haar eigen of van  derden betrokken personeel en/of apparatuur in of in combinatie  met een door LGB Rental ter beschikking gestelde faciliteit te  (laten) gebruiken, indien en voorzover deze middelen ook door  LGB Rental ter beschikking gesteld hadden kunnen worden en  zodanige terbeschikkingstelling in die situatie gebruikelijk is.

8.1.4. LGB Rental bepaalt de wijze van verpakking, transport,  beveiliging en bewaring van de door LGB Rental ter beschikking  gestelde technische apparatuur. De wederpartij is gehouden de instructies die LGB Rental dienaangaande geeft uit te voeren. De  wederpartij is aansprakelijk voor schade aan de door LGB Rental ter beschikking gestelde technische apparatuur die is ontstaan als  gevolg van een onjuiste uitvoering van instructies van LGB Rental.

 

8.2. Betreffende (niet) toegestaan gebruik: 

8.2.1. De wederpartij is verplicht aan LGB Rental voorafgaande  schriftelijke toestemming te vragen voor ieder gebruik dat afwijkt  van de normale omstandigheden waaronder de ter beschikking  te stellen en/of te verhuren zaken/apparatuur benut wordt en  welk gebruik tot tenietgaan, verlies of beschadiging van zaken,  overlast, persoonlijk letsel of overlijden leidt of leidden. Is geen  toestemming gevraagd of verkregen, dan is LGB Rental gerechtigd  op elk hem goeddunkend tijdstip met onmiddellijke ingang de  (verdere) verlening van de desbetreffende dienst op te schorten,  totdat een voor LGB Rental aanvaardbaar gebruik is gewaarborgd.  Dit recht heeft LGB Rental ook indien na verleende toestemming  in de concrete situatie blijkt dat het gebruik alsnog als niet verantwoord moet worden aangemerkt.

8.2.2. LGB Rental is vrij om haar moverende redenen haar onder  lid 2.1 van dit artikel bedoelde toestemming te weigeren. Een  weigering geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding  en/of ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de  overeengekomen vergoeding of enige andere maatregel.

8.3. Betreffende technische apparatuur: 

8.3.1. Het is de wederpartij niet toegestaan door LGB Rental ter  beschikking gestelde en/of verhuurder technische apparatuur  voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze ter  beschikking gesteld is, aan derden te verhuren, dan wel om niet  in gebruik af te staan, te verpanden, dan wel deze anderszins te  bezwaren of te vervreemden. Bij overtreding van dit verbod is LGB Rental gerechtigd de overeenkomst onverwijld tussentijds zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te  beëindigen en de beschikbaar gestelde apparatuur terug te  nemen. De wederpartij verleent LGB Rental hiertoe nu voor alsdan  de bevoegdheid haar gebouwen en terreinen te betreden. De  wederpartij zal de apparatuur als een goed huisvader gebruiken  en deze bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als  waarin deze werd ontvangen aan LGB Rental terug geven.

8.3.2. Indien derden rechten doen gelden op ter beschikking  gestelde en/of verhuurde technische apparatuur, daaronder  begrepen het leggen van beslag, is de wederpartij verplicht LGB Rental onverwijld schriftelijk van deze aanspraken in kennis te  stellen.

8.4. Betreffende technisch personeel: 

8.4.1 De wederpartij is niet gerechtigd de door LGB Rental ter  beschikking gestelde personeelsleden andere werkzaamheden te  laten verrichten dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.  De wederpartij is niet gerechtigd deze personeelsleden te werk te  stellen op (een) andere dan overeengekomen tijd(en) en  plaats(en).

8.4.2. De wederpartij is niet gerechtigd de aan haar ter  beschikking gestelde personeelsleden aan derden ter beschikking  te stellen.

8.4.3. De wederpartij draagt zorg voor een veilige werkplek voor  de medewerkers van LGB Rental, zodat zij ongehinderd van  publiek hun werk kunnen verrichten.

8.4.4. De wederpartij is verplicht de voor de ter beschikking  gestelde personeelsleden geldende CAO in acht te nemen.

8.4.5. De wederpartij is verplicht haar aansprakelijkheid ingevolge de artikelen 6:170 en 6:171 BW ten aanzien van ter  beschikking gestelde personeelsleden te verzekeren en verzekerd  te houden voor de periode dat personeel door LGB Rental ter  beschikking gesteld wordt.

8.4.6. Indien personeelsleden van LGB Rental gedurende langer  dan 5 uur door de wederpartij zijn ingehuurd dient de wederpartij  te voorzien in een fatsoenlijke maaltijd.

ARTIKEL 9. OVERMACHT 

9.1. In geval van overmacht heeft LGB Rental het recht zonder  rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op  te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als  ontbonden te beschouwen, zonder dat LGB Rental daardoor tot  enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

9.2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke  omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst  redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van LGB Rental kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht  begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terroristische  aanslagen, terroristische dreigingen, oproer, watersnood,  waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking,  uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van LGB Rental personeel,  transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties,  bedrijfsstoringen bij LGB Rental c.q. bij onze leveranciers,  wanprestaties door onze leveranciers, alsmede  overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en  uitvoerverboden en contingenteringen.

9.3. Indien door overmacht de levering meer dan drie (3)  maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling  treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval  inhoudende een vergoeding van de door LGB Rental gemaakte kosten.

9.4. Indien LGB Rental bij het intreden van een situatie van  overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst  voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is LGB Rental gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren  en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof  het een afzonderlijke transactie.

ARTIKEL 10. RECLAMES 

10.1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde,  dienen reclames binnen acht (8) dagen na (af-) levering van  zaken, c.q. nadat werkzaamheden en/of diensten zijn verricht, aan LGB Rental schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

10.2. Indien de reclame door LGB Rental gegrond wordt  bevonden, is LGB Rental uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel  c.q. vervanging van de ondeugdelijke (delen van) zaken c.q. het  verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat de wederpartij  daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan  ook. Alle vervangen zaken worden eigendom van LGB Rental.  Ondeugdelijke zaken dienen terstond vrachtvrij aan LGB Rental te worden opgestuurd.

10.3. Reclames over facturen dienen, ingeval deze gelijk met de  zaken aan de wederpartij worden overhandigd, terstond aan  LGB Rental kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen  worden verzonden, dan dienen reclames over die facturen  binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij LGB Rental te worden ingediend.

10.4. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de wederpartij geacht de geleverde  zaken, respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of  diensten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.  Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.

10.5. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij  nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven  betalingsverplichtingen jegens LGB Rental.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

11.1. LGB Rental blijft eigenaar van alle aan de wederpartij  afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel  is voldaan. Indien LGB Rental in het kader van  (verkoop)overeenkomsten ten behoeve van de wederpartij door  de wederpartij te vergoeden werkzaamheden en/of diensten  verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de wederpartij  ook vorderingen betrekking hebbende op deze werkzaamheden  en/of diensten van LGB Rental geheel heeft voldaan. Tevens geldt  de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die LGB Rental tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten  van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens LGB Rental.

11.2. Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan,  mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht  daarop verlenen.

11.3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de  wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de  wederpartij bevinden, verplicht de wederpartij zich op eerste  daartoe strekkend verzoek van LGB Rental zijn/haar medewerking  te verlenen aan het (doen) vestigen van een pandrecht als  bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van  vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW vermelde, die  LGB Rental uit welken hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht  hebben.

11.4. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige  zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van LGB Rental te  bewaren.

11.5. De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de  voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en  waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen  van deze verzekeringen aan LGB Rental op eerste verzoek ter  inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de  verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde  verzekeringen zullen, zodra LGB Rental dit verzoekt, door de  wederpartij aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in  art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van  LGB Rental op de wederpartij.

11.6. Indien de wederpartij in de nakoming van zijn  betalingsverplichtingen jegens LGB Rental tekortschiet of LGB Rental goede grond geeft te vrezen dat hij in die  verplichtingen zal tekortschieten, is LGB Rental gerechtigd de  onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. 11.7. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd  voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke  koopprijs, verminderd met kosten die LGB Rental door en voor  terugneming heeft gemaakt.

ARTIKEL 12. BETALING 

12.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling netto contant bij levering te geschieden, zonder  enige korting of verrekening. Indien LGB Rental expliciet en  schriftelijk met de wederpartij een andere dan contante betaling  is overeengekomen, dan dient betaling netto te geschieden  zonder enige korting of schuldvergelijking middels storting of  overmaking op een op de factuur vermelde bank- of girorekening,  binnen de door LGB Rental gestelde termijn doch uiterlijk binnen  30 dagen na factuurdatum. De door de bank/giro aangegeven  valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdatum  aangemerkt.

12.2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter  voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de  door LGB Rental gemaakte invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, ook als  de wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op  een latere factuur.

12.3. In gevallen dat de wederpartij:

– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand  overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel  beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt  gelegd;

– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; – enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem  rustende verplichting niet nakomt;

– nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de  daarvoor gestelde termijn te voldoen;

– overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een  belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de  doelstelling van zijn bedrijf; heeft LGB Rental door het enkel plaatsvinden van één der  genoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als  ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke  tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de  overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd  door de wederpartij op grond van door LGB Rental  verrichte  diensten en/of werkzaamheden en/of leveringen, terstond en  zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in  zijn geheel op te eisen, onverminderd LGB Rental recht op  vergoeding van kosten, schaden en interest.

12.4. LGB Rental is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door  de wederpartij (aanvullende) zekerheid wordt gesteld voor de  nakoming van haar verplichtingen. Het niet voldoen aan een  daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van LGB Rental geeft  LGB Rental het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te  eisen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst  en met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren,  onverminderd het recht van LGB Rental op schadevergoeding.

12.5. Indien de wederpartij zowel debiteur alsook crediteur is van  LGB Rental, is LGB Rental gerechtigd tot verrekening van haar  schuld.

ARTIKEL 13. RENTE EN KOSTEN 

13.1. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de  overeengekomen betalingstermijn, is wederpartij direct  wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW aan LGB Rental verschuldigd.

13.2. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de  overeengekomen betalingstermijn is de Wederpartij aan  LGB Rental over de hoofdsom inclusief 21% BTW direct 15% buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van  € 250,00.

ARTIKEL 14. WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN VAN DEZE  VOORWAARDEN 

14.1. LGB Rental heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden  te wijzigen en/of aan te vullen.

14.2. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden  nadat deze ter kennis van de wederpartij zijn gebracht en hebben  geen terugwerkende kracht.

14.3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet  rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest,  heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene  voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een  nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht  mogelijk ligt bij “oude” bepaling.

ARTIKEL 15. TOEPASSING RECHT EN GESCHILLEN 

15.1 Partijen kiezen hierbij uitdrukkelijk voor toepassing van  Nederlands recht op alle tussen hen bestaande  rechtsverhoudingen. Alle aanbiedingen, overeenkomsten  zomede de uitvoering daarvan worden aldus beheerst door  Nederlands recht met uitsluiting van eventuele nationale  rechtsregels, in geval de wederpartij buiten Nederland gevestigd  is, welke een inperking maken op de vrije rechtskeuze van  partijen (de zogenaamde rechtstreeks werkende bepalingen).

15.2 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan en  voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst  waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn dan wel  de uitleg of uitvoering van de voorwaarden zelf betreffen, zowel  van feitelijke als juridische aard, zullen worden berecht door de  bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie  Assen.

Wist je dat

Wij de totale verzorging doen op gebied van Licht, Geluid, Beeld & Podium? Wij hebben alles in huis om het evenement of feest wat je organiseert tot een succes te brengen.

RECENT NIEUWS
VOLG ONS

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Close Popup